PORTFOLIO > Revelation

Greek Revelation
Greek Revelation
Digitally printed cotton
35" x 45"
2012